ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ/ಇ-ಮೇಲ್ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ   (ಕೆ.ಎ.ಎಸ್) ಆಯುಕ್ತರು  

ಕಚೇರಿ:0836-2213800

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9483531835

commissioner.hdmc@gmail.com

 

Shri Suresh Itnal

 

2 ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಮ್. ಸಂಕ್ಲಿಪೂರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ

ಕಚೇರಿ:0836-2213800

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:9902576653

pa2cmr.hdmc@gmail.com 

M M Sanklipur
3    ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಬಿ. ಸಣ್ಣಗೌಡರ  ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ

ಕಚೇರಿ:0836-2213800

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9663393672

pa2cmr.hdmc@gmail.com 

S B Sanngoudar
ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ
1 ಶ್ರೀ  ಎ.ಆರ್.ದೇಸಾಯಿ  (ಕೆ.ಎ.ಎಸ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು  (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ:0836-2213859

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:7829907511

jchdmc@gmail.com

A R Desai
ಸಾಮಾನ್ಯ  ಆಡಳಿತ  ಇಲಾಖೆ
1 ಶ್ರೀ  ಎ.ಆರ್.ದೇಸಾಯಿ  (ಕೆ.ಎ.ಎಸ್) ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)

ಕಚೇರಿ:0836-2358033

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 7829907511

A R Desai
2 ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್.ಮರೆಳ್ಳವರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು (ಹು&ಧಾ)

ಕಚೇರಿ:0836-2358033

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:9902345181

achdmc@gmail.com

 
3 ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಹಾಲಪ್ಪನವರ  ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕಚೇರಿ:0836-2358033

achdmc@gmail.com

 
4 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಲಗಿ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕಚೇರಿ:0836-2358033

achdmc@gmail.com

ga
ಲೆಕ್ಕದ ಖಾತೆ
1 ಶ್ರೀ  ಶಂಕರಾನಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  (ಫ್ರ)

ಕಚೇರಿ:0836-2358033

hdmccao2017@gmail.com

 
2 ಶ್ರೀ. ಸತ್ಯಪ್ಪ ನಾನಗಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಫ್ರ)  

ಕಚೇರಿ:0836-2251919

hdmccao2017@gmail.com

 
3 ಶ್ರೀಮತಿ  ಸರಿತಾ  ಸಿ   ನಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕ  

ಕಚೇರಿ:0836-2251919

hdmccao2017@gmail.com

 
4 ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಎಚ್  ಹಳಪೇಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕ

ಕಚೇರಿ:0836-2251919

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9686512452

hdmccao2017@gmail.com

Anand

 ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ
1 ಶ್ರೀ  ಇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು  (ಫ್ರ)

ಕಚೇರಿ: 0836-2213830

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9945537272

se.hdmc@gmail.com

Timmappa
2 ಶ್ರೀ. ಅಸ್ಲಂ ಮುಲ್ಲಾ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಕಚೇರಿ: 0836-2213830

se.hdmc@gmail.com

Mulla
  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ(ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ) 
1 ಶ್ರೀ. ಎಮ್ ಎಮ್ ಚವ್ಹಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಚೇರಿ: 0836-2213899

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9632319215

projecthdmc1@gmail.com

Chawhan
1 ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಚೇರಿ: 0836-2213899

projecthdmc1@gmail.com

 
2 ಶ್ರಿ  ವಿ. ಎ. ದಂಡಗಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ಕಚೇರಿ :0836-2213899

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448083126

projecthdmc1@gmail.com

Dandagi
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ (ಉತ್ತರ)
1 ಶ್ರೀ. ವಾಯ್. ಆರ್. ರಾಯನಗೌಡ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 

ಕಚೇರಿ:0836-2213834

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: :9448116423

eenorth.hubli@gmail.com

Rayanagoudra
2 ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ    ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ಕಚೇರಿ:0836-2213834

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 872623811

eenorth.hubli@gmail.com

Ravindra
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ (ಧಾರವಾಡ)
1  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಗಣಾಚಾರಿ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213838

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448783522

eedharwad@gmail.com

Ganachari
2 ಕುಮಾರಿ ಝಂಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ಕಚೇರಿ :0836-2213838

eedharwad@gmail.com

Jhenkar
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ (ದಕ್ಷಿಣ)
1 ಶ್ರೀ. ಎಮ್ ಎಮ್ ಚವ್ಹಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ:0836-2213890

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9632319215

eesouth@gmail.com

Chawhan
2 ಕು.  ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು     

ಕಚೇರಿ:0836-2213890

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 7975810206

se.hdmc@gmail.com

Priyanka
ಘನ ತಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
1 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ. ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು  (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ: 0836-2213822

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9663402539

swm.hdmc@gmail.com

Vijaykumar
2 ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಕೆ.ಎಸ್ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಚೇರಿ: 0836-2213822

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 8904738054

swm.hdmc@gmail.com

Nayana
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ಪೂಜಾರ  ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು  (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ: 0836-2213826

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448368591

swm.hdmc@gmail.com

Saroja
4 ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ  ಬಿ ಯರಂಗಳಿ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು

 

ಮೋಕಚೇರಿ: 0836-221382

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 8123251524

swm.hdmc@gmail.com

Yarangali
5 ಶ್ರೀ ಟಿ ಎನ್  ಶ್ರೀಧರ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಚೇರಿ :0836-2213826

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9483062259

swm.hdmc@gmail.com

Shridhar
 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಚೇರಿ
1 ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕಾಂಬಳೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು   (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2251959

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:9880422978

it.hdmc@gmail.com

 

Kamble
2 ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕಾಂಬಳೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಚೇರಿ ::0836-2251959

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9880422978

it.hdmc@gmail.com

Kamble
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಚೇರಿ
1  ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಗಣಾಚಾರಿ    ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ  

ಕಚೇರಿ :0836-2351024/2213899

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:  9448783522

hdmc.ele@gmail.com

Ganachari
2 ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಕೊಟೆಣ್ಣನವರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) 

ಕಚೇರಿ :0836-2351024

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:

hdmc.ele@gmail.com

AEE
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಚೇರಿ
1 ಡಾ|| ಪ್ರಭು ಬಿರಾದರ   ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಕಚೇರಿ ::2358922

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ::9448822380

hohdmc@gmail.com

Biradar
2 ಶ್ರೀ ಪಿ. ಸಿ. ಕಲ್ಯಾಣಮಠ  ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ಉತ್ತರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213813

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:9035046576    

Kalyanmath
3 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಮ್. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು (ದಕ್ಷಿಣ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213813

 ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9880853903

 

Menasinkai
4 ಶ್ರೀ  ಅನಿಲ ಜಿ ಪರ್ವತಿ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕಚೇರಿ :0836-2213813

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9900640901

 

om
ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿ
1 ಶ್ರೀ  ಶಂಕರಾನಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)  (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213821

revenueoffice@gmail.com

 
2 ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೆ ಗುಡದಾರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ  (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213821

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9986687831

revenueoffice@gmail.com

Gudadari
3 ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೆ ಗುಡದಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು(ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ)(ಹು) ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:  9986687831 Gudadari
4 ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎಫ್ ಹಾವೇರಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213821

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9739321398

revenueoffice@gmail.com

Haveri
5 ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಸಬರದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ (ಪ್ರ)

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:  9448103754

rodharwad@gmail.com

Sabarad
ಪಿ.ಆರ್.ಓ ಕಚೇರಿ 
1 ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕಾಂಬಳೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಆರ್.ಓ (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213825

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9880422978  

prohdmc1@gmail.com

Kamble
ನಗರ ಯೋಜನೆ ಕಚೇರಿ
1 ಶ್ರೀಮತಿ  ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗೋ. ಜೋತೆನ್ನವರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ:0836-2358034

ddtphdmc@gmail.com

 
2 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಕೆ. ಲಮಾಣಿ ಸಹಾಯಕ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)  (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ:0836-2358034

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448739454

ddtphdmc@gmail.com 

Lamani
3 ಶ್ರೀಮತಿ  ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಗೋ. ಜೋತೆನ್ನವರ ಸಹಾಯಕ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಗರ ಯೋಜನೆ (ಧಾರವಾಡ)

ಕಚೇರಿ :0836-2358034

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:9448739454

ddtphdmc@gmail.com 

 
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಕೆರೆಮನಿ     ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು    

ಕಚೇರಿ :2213838

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9538706363

ddtphdmc@gmail.com

Keremani
5 ಶ್ರಿ ವಿನಾಯಕ ಪೋಶೆಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ಕಚೇರಿ :2213838

ddtphdmc@gmail.com

Vinayak
6 ಶ್ರೀ ವಿನಯಕುಮಾರ  ಎಂ. ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ಕಚೇರಿ :2213838

ddtphdmc@gmail.com 

 
7 ಶ್ರೀ ವಿ ಎಲ್ ರಾಠೋಡ       ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ಕಚೇರಿ :2213838

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448353708

ddtphdmc@gmail.com 

 
8 ಶ್ರೀ ವಿರೇಶ  ಸವಡಿ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು

ಕಚೇರಿ :2213838

ddtphdmc@gmail.com 

 
9 ಶ್ರೀ  ಮಹಾಂತೇಶ ಎಸ್ ಹರಕುಣಿ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕಚೇರಿ :2213838

ddtphdmc@gmail.com 

 
ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ
1 ಶ್ರೀ ಪಿ. ಡಿ. ಗಾಳೆಮ್ಮನವರ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213827

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:  9448267664

hdmccouncil@gmail.com

Galemmanavar
2 ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ ಎಂ ಸಾಳುಂಕೆ  ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕಚೇರಿ :0836-2213827

hdmccouncil@gmail.com

 
  ಕಾನೂನು ಕಚೇರಿ      
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಫ್.ಗಂಜಿ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಕಚೇರಿ :0836-2213823

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9480629355

lawhdmc12@gmail.com

 
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕಚೇರಿ (ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್)
1 ಶ್ರೀ ಇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 

ಕಚೇರಿ : 2213888,/ 2213869

hdmccontrolroom@gmail.com

Timmappa
2 ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಸಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 

ಕಚೇರಿ : 2213888,/ 2213869

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448783842

hdmccontrolroom@gmail.com

 
ವಲಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು  
ಕ್ರ.ಸಂ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂಬರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂಬರ ಹೆಸರು ಪೋನ್ ನಂಬರ/ ಇ-ಮೇಲ್ ಪೋಟೊ
1 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ. 1   ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಸಬರದ (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ: 0836-2743191

hdmczonal1@gmail.com

Sabarad
2 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 2  ಶ್ರೀ  ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ

ಕಚೇರಿ: 0836-2443043

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9886631960

hdmczonal2@gmail.com

Hanchinmani
3 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ.3  ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಮ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ: 0836-2443042

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9036261701

hdmczonal3@gmail.com

 
4 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ.4   ಶ್ರೀ ಆರ್. ಡಿ. ಕೊಕ್ಕಳಕಿ   

ಕಚೇರಿ : 0836-2224865

hdmczone4@gmail.com

Kokkalaki
5 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 5  ಶ್ರೀ ಆನಂದಕುಮಾರ ಝಳಕಿ

ಕಚೇರಿ: 0836-2357392

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ:7676761667

hdmczonal5@gmail.com

Jhalaki
6  ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 6 ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ತುಬಾಕೆ 

ಕಚೇರಿ : 0836-2285177

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9164553760

hdmczonal6@gmail.com

Tubake
7 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 7  ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಬೇವೂರ (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ : 0836-2334532

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9945956676

hdmczonal7@gmail.com 

Bevoor
8 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 8 ಶ್ರೀ ಪಿ. ಡಿ. ಗಾಳೆಮ್ಮನವರ   

ಕಚೇರಿ : 0836-2367831

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448267664

hdmczonal8@gmail.com

Galemmanavar
9 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 9  ಶ್ರೀ  ಮನೋಹರ  ಬಿ

ಕಚೇರಿ : 0836-2261253

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 8050336281

hdmczonal9@gmail.com

Manohar
10 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 10  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಲಮಾಣಿ (ಪ್ರ)

ಕಚೇರಿ : 0836-2202352

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448739454

hdmczonal10@gmail.com 

Lamani
11 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 11   ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಂಡಿಕೆ

ಕಚೇರಿ : 0836-2240720

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9448455401

hdmczonal11@gmail.com 

 
12 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 12  ಶ್ರೀ   ರಮೇಶ ನೂಲ್ವಿ

ಕಚೇರಿ: 0836-2213858

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9880371894

hdmczonal12@gmail.com

Noolvi
ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
1 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ. 1  ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ 

ಕಚೇರಿ: 0836-2743191

hdmczonal1@gmail.com

 
2 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 2  ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಸ್ ಗುಮ್ಮಗೊಳ.

ಕಚೇರಿ: 0836-2443043

hdmczonal2@gmail.com

 
3 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ.3  ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ರುದ್ರಯ್ಯ ಮಣಕಟ್ಟಿಮಠ

ಕಚೇರಿ: 0836-2443042

hdmczonal3@gmail.com

 
4 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 5 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ಆಲದಕಟ್ಟಿ  

ಕಚೇರಿ: 0836-2357392

hdmczonal5@gmail.com 

 
5 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 6  ಶ್ರೀ ವಿ ಜಿ ರಾಟಿ

ಕಚೇರಿ : 0836-2285177

hdmczonal6@gmail.com

 
6 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 7  ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕಿನಕೇರಿ

ಕಚೇರಿ : 0836-2334532

hdmczonal7@gmail.com 

 
7 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 8 
 
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ 

ಕಚೇರಿ : 0836-2367831

hdmczonal8@gmail.com 

 
8 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 9  ಶ್ರೀ  ಜೆಡ್.ಎಂ.ನಾಯಕ್ 

ಕಚೇರಿ : 0836-2261253

hdmczonal9@gmail.com

OM
9 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 10 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮುಜಮದಾರ

ಕಚೇರಿ : 0836-2202352

ಮೋಬೈಲ್ ನಂ: 9343843785

hdmczonal10@gmail.com 

OM
10 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 11  ಶ್ರೀ ಎನ್ ವ್ಹಿ ಹೆಬಸೂರ

ಕಚೇರಿ : 0836-2240720

hdmczonal11@gmail.com 

 
11 ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಂ 12 ಶ್ರೀ  ವಿ.ಎಸ್. ಉದಾರಿಮಠ

ಕಚೇರಿ :0836-2213858

hdmczonal12@gmail.com

 

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.