ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ,
ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರೋಡ,
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580020.
0836-2213888 | commissioner.hdmc@gmail.com

www.hdmc.mrc.gov.in

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.