ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 ಸಂಚಿಕೆ -33 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ-ಜನೇವರಿ 2019 15-02-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.8 MB
2 ಸಂಚಿಕೆ -34 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ-‍‍ ಫೇಬ್ರುವರಿ 2019 15-03-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.2 MB
3 ಸಂಚಿಕೆ -35 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ-ಮಾರ್ಚ 2019 15-04-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.5 MB
4 ಸಂಚಿಕೆ -36 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ- ಎಪ್ರೀಲ 2019 15-05-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.3 MB
5 ಸಂಚಿಕೆ -37 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ- ಮೇ 2019 15-06-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.5 MB
6 ಸಂಚಿಕೆ -38 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ- ಜೂನ 2019 15-07-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 2.1 MB
7 ಸಂಚಿಕೆ -39 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ- ಜುಲೈ 2019 15-08-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.6 MB
8 ಸಂಚಿಕೆ -40 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ-ಅಗಸ್ಟ 2019 15-09-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.5 MB
9 ಸಂಚಿಕೆ -41 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ- ಸಪ್ಟಂಬರ 2019 15-10-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.2 MB
10 ಸಂಚಿಕೆ -42 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ- ಅಕ್ಟೋಬರ 2019 15-11-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.4 MB
  ಸಂಚಿಕೆ -43 ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ- ನವೆಂಬರ್ 2019 15-12-2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿimage  942.1 KB

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.