ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನೆ ವಿವರಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ಗಳು
1 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ-2017-18 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 426 KB
2 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ-2018-19 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿimage 1.4 MB
3 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ-2019-20 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿimage 462.8 KB
       
4 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ 2017-18 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 365.2 KB
5 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ 2018-19 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 743 KB
6 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ 2019-20 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 495 KB
       
7 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ‍್ ಪರಫಾರಮನ್ಸ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು  ಪರಫಾರಮನ್ಸ 16-17 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 232 KB
8 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಜನರಲ‍್ ಪರಫಾರಮನ್ಸ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಪರಫಾರಮನ್ಸ 17-18 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 156 KB
       
9 ನಗರೋತ್ಥಾನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ -2 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 16.3 MB
10 ನಗರೋತ್ಥಾನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ -3 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 2.2 MB
11 ನಗರೋತ್ಥಾನ ನಗರೋತ್ಥಾನ -ಸ್ಪೇಶಲ್ ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 968 KB

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.