ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.5 MB
2 ಜನನ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆ ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 23 KB
3 ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 890 KB
4 ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ ನಮೂನಾ-2 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 6 KB
  ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ನಮೂನಾ-1 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 317 KB
  ಖಾತಾ ಬದಲಾವಣೆ ನಮೂನೆ  ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 88 KB
  ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ದರಗಳು ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 529 KB
  ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ದರಗಳು ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 38 KB
  ಕಟ್ಟಡ ಸವಕಳಿ ದರಗಳು ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 70 KB
  ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಲು ಸೂಚನೆಗಳು ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 57 KB
5 3% ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 326 KB
  7.25% ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 277 KB
  24.10%

ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 617 KB

 

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.