ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1

ಜಾಹಿರಾತು ಉಪವಿಧಿಗಳು

2013 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 7.0 MB
2 ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಧಿಗಳು 2004 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 487 KB
3 ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪವಿಧಿಗಳು 2009 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 4.8 MB
4 ಘ.ವ.ನಿ ಉಪವಿಧಿಗಳು 2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.7 MB
5 ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗೆ ಉಪವಿಧಿಗಳು 2007 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image5.1 MB
6 ವಾರ್ಡ ಸಮಿತಿ ಉಪವಿಧಿಗಳು 2019 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 1.7 MB

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.