ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1
ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20 ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
27-06-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image4.7 MB  
2 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20 ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 27-09-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image4.7 MB  
3 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20 ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 08-01-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image2.3 MB  
4 14ಎಫ್.ಜಿ.ಬಿ.ಜಿ 2019-20 ಒಂದನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 03-08-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image4 MB  
5 14ಎಫ್.ಜಿ.ಬಿ.ಜಿ 2019-20 ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 15-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image992.2 KB  

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.