ಘನತಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.