ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಪ್ರ) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9845646655 se.hdmc@gmail.com Timmappa
2 ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9110843729 hdmccao2017@gmail.com  
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ಕೆ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಚೇರಿ ವ‍್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)(ಆಡಳಿತ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9902345181 achdmc@gmail.com  
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ಕೆ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಚೇರಿ ವ‍್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಧಾರವಾಡ)(ಆಡಳಿತ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,ಧಾರವಾಡ -580021 9902345181 achdmc@gmail.com  
5 ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಡಿ.ಗಾಳೆಮ್ಮನವರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರ) ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9739321398 hdmccouncil@gmail.com    Galemmanavar
6 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಸಬರದ ಕಚೇರಿ ವ‍್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆದಾಯ) ಆದಾಯ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9880391424 revenueoffice@gmail.com Sabarad
7 ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿರದಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರ) ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9448822380 hohdmc@gmail.co Biradar
8 ಡಾ.ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿರದಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಚೇರಿ, ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9448822380 cmohdmc@gmail.com Biradar
9 ಶ್ರೀ. ವಲ್ಲಭ ವೈದ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ನಗರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ನಗರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9448768500 ddtphdmc@gmail.com  
10 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಸಿ.ಬೆವೂರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9945956676 sohdmc@gmail.com Bevoor
11 ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಧಾರವಾಡ)(ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಧಾರವಾಡ -580021 9449278667 eedharwad@gmail.com Hiremath
12 ಶ್ರೀ.ವೈ.ಆರ್.ರಾಯನಗೌಡರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉತ್ತರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ(ಉತ್ತರ) ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9448116423 eenorth.hubli@gmail.com Rayanagoudra
13 ಶ್ರೀ. ಎಮ್ ಎಮ್ ಚವ್ಹಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಕ್ಷಿಣ)(ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ(ದಕ್ಷಿಣ) ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9632319215 execengrsouth@gmail.com Chawhan
14 ಶ್ರೀ ಇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಉದ್ಯಾನವನ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ(ಉದ್ಯಾನವನ) ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9845646655 garden.hdmc@gmail.com Timmappa
15 ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ) (ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ(ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ) ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9663402539 hdmcswachhbharat@gmail.com Vijaykumar
16 ಶ್ರೀ.ಆನಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)(ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ(ವಿದ್ಯುತ್) ಕಚೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 7411763887 hdmc.ele@gmail.com  
17 ಶ್ರೀ.ಆನಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) (ಧಾರವಾಡ)(ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ (ವಿದ್ಯುತ್), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಧಾರವಾಡ -580021 7411763887 eledwd@yahoo.com  
18 ಶ್ರೀ.ಅನಂದ ಕಾಂಬಳೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಐಟಿ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ (ಐಟಿ) ಕಚೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9880422978 it.hdmc@gmail.com Kamble
19 ಶ್ರೀ. ಎಮ್ ಎಮ್ ಚವ್ಹಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)(ಪ್ರ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಕಚೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9632319215 projecthdmc@gmail.com Chawhan
20 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಸಬರದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಶ್ರಯ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ) ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,ಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -582020 9448103754 asharyhubli@yahoo.com Sabarad
21 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಸಬರದ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಶ್ರಯ (ಧಾರವಾಡ) ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,ಧಾರವಾಡ -580021 9448103754 asharyhubli@yahoo.com Sabarad
22 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಿ. ಸಬರದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -01 ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎದುರು, ಕೇಶವ ನಗರ, ಧಾರವಾಡ 9448103754 hdmczonal1@gmail.com Sabarad
23 ಶ್ರೀ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -02, ರಿಗೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮಂಕಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ 9591042987 hdmczonal2@gmail.com Hanchinmani
24 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎನ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -03, ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಂಗ್, ಧಾರವಾಡ. 9448101713 hdmczonal3@gmail.com  
25 ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಡಿ.ಕೊಕ್ಕಳಕಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -04 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -04, ಡಾ.ಚಾವತಿ ಬುಲ್ಡಿಂಗ್, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 9448821714 hdmczone4@gmail.com Kokkalaki
26 ಶ್ರೀ ಆನಂದಕುಮಾರ ಝಳಕಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -05 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -05, ಹೊಸೂರು, ಗಾಳಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 7676761667 hdmczonal5@gmail.com Jhalaki
27 ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ತುಬಾಕೆ  ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -06 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -06, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಬಾದಾಮಿ ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 9164553760 hdmczonal6@gmail.com Tubake
28 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಸಿ.ಬೆವೂರ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -07 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -07, ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್, ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 9945956676 hdmczonal7@gmail.com Bevoor
29 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ್.ಗಣಾಚಾರಿ     ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -08 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -08, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹತ್ತಿರ, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 9448783522 hdmczonal8@gmail.com Ganachari
30 ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ್.ಬಿ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -09 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -09, ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್, ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 8050336281 hdmczonal9@gmail.com Manohar
31 . ಬಿ.ಕೆ.ಲಮಾಣಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -10 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -10, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 9880422978 hdmczonal10@gmail.com Lamani
32 ಶ್ರೀ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -11 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -11,ಪಿ ಬಿ ರೋಡ್,ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. 9448455401 hdmczonal11@gmail.com  
33 ಶ್ರೀ   ರಮೇಶ ನೂಲ್ವಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -12 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -12, ಕಲಾಭವನ, ಧಾರವಾಡ. 9880371894 hdmczonal12@gmail.com Noolvi

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.