ಹೆಸರು ಸಂದೇಶ
udd

 ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ

 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಸಚಿವರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಪ್ರಿಯ ನಾಗರೀಕರೆ,

 

"ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ"

 

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

 

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಸಚಿವರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.