ಹೆಸರು ಸಂದೇಶ
CM

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರಿಯ ನಾಗರೀಕರೆ,

 

"ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ  ಹಾಗೂ ಜನರ

 

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ

 

ಮಾಡುತ್ತೇನೆ".

 

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

 

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.