ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2011-12 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 3.1 MB  
2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2012-13 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 2.9 MB  
3 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013-14 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 2.5 MB  
4 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2014-15 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 3.2 MB  
5 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2015-16 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 2.5 MB  
6 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2016-17 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿimage 2.2 MB  
7 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017-18 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 2.2 MB  
8 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 2018-19 ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿ image 8.7 MB  

 

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.