ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಣೆ

ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1
ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2019-20
ಕಾ.ನಿ.ಉತ್ತರ 31-08-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image702.1KB
2 14 ಎಫ್.ಜಿ.ಬಿ.ಜಿ 2019-20 ಕಾ.ನಿ.ಉತ್ತರ 21-08-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image966.8 KB
3 14 ಎಫ್.ಜಿ.ಬಿ.ಜಿ 2019-20 ಕಾ.ನಿ.ಉತ್ತರ 19-07-2019 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image2.9 MB
4 ಪಿಕೆಜಿಬಿವಾಯ್ ಕಾ.ನಿ.ಉತ್ತರ 21-12-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image398.5 KB
5 ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಫಂಡ್
 
ಕಾ.ನಿ.ಉತ್ತರ 12-12-2018 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image371.1 KB
6 ಮುನಿಸಿಪಲ‍್ ಫಂಡ್ ಕಾ.ನಿ.ಧಾರವಾಡ 09-03-2020 ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 85.8 KB

 

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.